§ 1                                                                                                                   

                                               Zasady ogólne

 1. Przedmiotem konkursu jest tradycja szkolna rozumiana jako cykliczne działanie organizowane przez szkołę przez minimum 3 lata, zwane dalej projektem.
 2. Za projekt nie jest uznawany opis wszystkich działań podejmowanych przez szkołę.
 3. Szkoła, biorąca udział w konkursie, może przedstawić wyłącznie jeden projekt czyli jedno ( czasem z wielu ) cykliczne działanie uznane z szkolną tradycję.
 4. Uczestnicy poprzedniej edycji konkursu mogą zgłaszać ubiegłoroczne projekty ( nie dotyczy laureatów).
 5. Laureaci poprzedniej edycji konkursu nie mogą zgłaszać nagrodzonych projektów.
 6. Nadsyłanie projektów konkursowych odbywa się wyłącznie drogą mailową przez formularz zgłoszeniowy na stronie http://szkolaztradycja.org/
 7. Projekty konkursowe nadsyłane są wyłącznie za wiedzą i zgodą dyrekcji szkoły.
 8. Projekty konkursowe mogą być nadsyłane do końca przyjmowania zgłoszeń (wg harmonogramu).
 9. Zgłoszenie do konkursu stanowi jednocześnie akceptację warunków regulaminu konkursu.
 10. Udział konkursie nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami ze strony zgłoszeniodawcy.
 11. Do wzięcia udziału w konkursie nie potrzeba nic oprócz rzeczy wymaganych w formularzu zgłoszeniowym pod przyciskiem WYŚLIJ ZGŁOSZENIE ( u dołu każdej strony www. konkursu)

      12. Laureatów wyłania wyłącznie Kapituła Konkursu

                                                     § 2 

                                       Harmonogram konkursu

 1. 01.03.2015 – ogłoszenie konkursu w Internecie, akcja mailingowa informująca o konkursie
 2. 01.03.- 31.05.2015 -  publikacja nadesłanych projektów w Internecie ( zgłoszenia są przyjmowane do rozpoczęcia obrad Kapituły)
 3. 01.06.- 10.06.2015 - obrady Kapituły Konkursu, wybór laureatów
 4. 11.06.2015 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie http://szkolaztradycja.org/
 5. Uroczysta Gala i wręczenie nagród przewidziane jest na drugą połowę września

 

 

                                                  §3

                                              Nagrody

Kapituła konkursu przyznaje 3 nagrody finansowe;                                                       

 1.    5 tys pln - I miejsce, 3 tys pln – I I miejsce, 2 tys pln – I I I miejsce
 2. Laureaci nagród otrzymują pamiątkowe tabliczki elewacyjne.
 3. Wręczenie nagród odbywa się w podczas uroczystej Gali.
 4. Finansowa część nagrody jest przekazywana na wskazany przez laureata rachunek bankowy.
 5. Wszyscy finaliści otrzymują pamiątkowe dyplomy drogą pocztową.                                                                                                 

 

 

                                              § 5

                                Postanowienia końcowe

1.   Kapituła oceniać będzie zgłoszone projekty pod kątem pomysłowości, oddziaływania edukacyjnego, wychowawczo-społecznego oraz nowatorstwa i zaangażowania. Weźmie też pod uwagę znaczenie inicjatywy dla społeczności lokalnej, jej wpływ na rozwój regionu oraz umiejętność współpracy z samorządami lokalnymi i sektorem pozarządowym.

2.      Kapituła nie będzie oceniać jakości nadesłanych prezentacji.

3.      Decyzje Kapituły są nieodwołalne i nie podlegają zaskarżeniu.

4.      Organizatorzy konkursu na każdym etapie Konkursu mogą dokonać zmian terminarza Konkursu jak i wykluczyć jego uczestników za zachowania nieetyczne.

5.     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych zgłoszeń i wyróżnionych utworów o charakterze artystycznym oraz publikacji wizerunku nagrodzonych szkół wraz z uczestnikami projektów (uczniowie, nauczyciele, osoby współpracujące itp.).

6.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji informacji zawartych w zgłoszeniach konkursowych